slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Nowości w zakresie przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przepisów wprowadza szereg istotnych zmian w obszarze cen transferowych, mających na celu doprecyzowanie istniejących regulacji. W ramach wprowadzonych zmian Ustawodawca m.in. rozszerzył katalog podmiotów uważanych za jednostki powiązane z podatnikiem, wskazał nowe rodzaje czynności, których przeprowadzenie generować będzie dla podatnika obowiązek dokumentacyjny oraz uregulował kwestie związane z możliwością dokonania korekty dochodów przez podatnika w transakcjach realizowanych z podmiotami krajowymi.

Jednostki powiązane z podatnikiem

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów w obszarze cen transferowych, za jednostkę powiązaną uważany jest wyłącznie podatnik podatku dochodowego będący osobą fizyczną lub prawną. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, katalog jednostek powiązanych ulegnie rozszerzeniu o podmioty nieposiadające osobowości prawnej, do których zaliczymy  spółkę jawną, spółkę partnerską czy spółkę komandytową.

Zmiany wprowadzone do przepisów powodują, iż wspólnicy spółek osobowych, w przypadku przekroczenia progów określonych odpowiednio w art. 9a ust. 2a i 3a UPDOP lub art. 25a ust 2a i 3a UPDOF, zobowiązani będą do przygotowania dokumentacji podatkowych, spełniających wymogi formalne nałożone przepisami prawa (art. 9a UPDOP oraz art. 25a UPDOF).

Transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym

W myśl znowelizowanych przepisów, rozszerzeniu uległ zakres transakcji, których przeprowadzenie generuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla podatnika. Przepisy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 roku, jednoznacznie wskazują na konieczność przygotowania dokumentacji podatkowej również dla umowy spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa), umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, która opisywać będzie przyjętą przez wspólników metodologię podziału zysku lub uczestnictwa w stratach.

Należy jednocześnie pamiętać, iż obowiązek dokumentacyjny powstanie dopiero po przekroczeniu w danym roku podatkowym, progów wartościowych określonych dla odpowiedniego rodzaju transakcji zrealizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Próg wartościowy dla transakcji, o których mowa powyżej, określony został na poziomie 50.000,00 EUR.
W przypadku transakcji, dla których stroną umowy będzie podmiot mający siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w raju podatkowym, próg wartościowy określony został na poziomie 20.000,00 EUR.

Wskazane wartości wyrażone w walucie euro odnoszą się do:

  • łącznej wartości wniesionych przez wspólników wkładów - w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej lub
  • wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia - w przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze.

Transakcje z zagranicznym zakładem

Istotną zmianą wprowadzoną do przepisów podatkowych przez Ustawodawcę jest również uregulowanie kwestii zastosowania przepisów dla określenia dochodów podatników prowadzących działalność poprzez zagraniczny zakład, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zakładu. Nowe przepisy obejmują swoim zakresem zarówno transakcje realizowane przez zagranicznych podatników, dla których występuje ograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski, jak również transakcje pomiędzy polskimi podatnikami a ich zagranicznymi zakładami.


Korekta dochodów podatnika

Ustawodawca sprecyzował w ramach nowych przepisów okoliczności, w których podatnik może skorzystać z przepisów dotyczących korekty osiągniętych dochodów w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania. W myśl znowelizowanych przepisów podatnik może dokonać korekty dochodów w sytuacji, w której organ podatkowy dokona doszacowania dochodów jednej ze stron transakcji, w przypadku zakwalifikowania warunków transakcji jako nierynkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może również samodzielnie dokonać korekty deklaracji podatkowej, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową faktu zastosowania przez podatnika nierynkowych cen w transakcji z krajowym podmiotem powiązanym.

Komentarz

Ustawodawca decydując się na wprowadzenie do przepisów podatkowych zmian polegających na rozszerzeniu katalogu jednostek powiązanych oraz transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym zwiększył poziom obciążeń dla podatników, wynikających z konieczności przygotowywania większej ilości dokumentacji podatkowych.

Weryfikacja rynkowego charakteru przyjętej metodologii podziału zysku pomiędzy wspólnikami spółek osobowych, może implikować wiele trudności dla podatników, ze względu na brak dostępu do odpowiednich danych porównywalnych. W praktyce oznacza to konieczność odpowiedniego uzasadnienia przyjętego sposobu podziału zysku przez podatnika w dokumentacji podatkowej. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż wciąż ciężar podważenia rynkowego charakteru realizowanej transakcji oraz przyjętego sposobu podziału zysków spoczywać będzie na organach podatkowych. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż wśród wprowadzonych zmian do przepisów z obszaru cen transferowych zabrakło zapisów dotyczących jasnego określenia zasad identyfikacji transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które dla problematyki cen transferowych pozostają kwestią kluczową. W związku z tym, w dalszym ciągu należy spodziewać się sporów podatników z organami podatkowymi w zakresie prawidłowej identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Autor: Radosław Byczyk   –  Specjalista ds. Cen Transferowych w Grupie SWGK

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.