slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Planowane zmiany w zakresie CIT i PIT < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Planowane zmiany w zakresie CIT i PIT

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uchwaloną przez Sejm 26 czerwca 2014r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, jednym z najistotniejszych celów nowelizacji  jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie praktykom odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych, zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Do projektu wprowadzono również przepisy doprecyzowujące już istniejące regulacje oraz eliminujące istniejące lub potencjalne wątpliwości związane z aktualnym brzmieniem oraz zakresem ich stosowania. Zgodnie z opinią Ministerstwa, proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia pewności prawa. W tej grupie zmian znajdują się propozycje, których celem jest zapewnienie spójności pomiędzy obiema ustawami o podatku dochodowym, szczególnie tam, gdzie takie zróżnicowanie nie ma uzasadnienia merytorycznego. Nowe przepisy uwzględniają także bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych.

Najważniejsze rozwiązania przewidziano w zakresie:

  • wprowadzenia przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
  • wprowadzenia przepisów określających sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
  • wyłączenia z możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej – tzw. pożyczka partycypacyjna,
  • wprowadzenia opodatkowania świadczeń z ubezpieczenia na dożycie mających charakter inwestycyjny,
  • odroczenia opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia, np. przez uczelnie wyższe czy twórców, do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (patentu, praw autorskich, know-how) na 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów/akcji,
  • wprowadzenia alternatywnych, wobec przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, zasad rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek,
  • usunięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad stosowania certyfikatów rezydencji nie zawierających okresu ważności (nowelizacja przewiduje, iż taki certyfikat będzie uznawany za ważny przez 12 miesięcy od jego wydania),
  • uproszczenia zasad poboru podatku - przewidziano zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback) w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika przez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie według skali podatkowej), co maksymalnie uprości pobór podatku,
  • nowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy to m.in. świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu).

Ustawa zostanie teraz przekazana do Senatu. Modyfikacje zawarte w nowelizacji miałyby zacząć obowiązywać stopniowo, wchodząc w życie po ogłoszeniu ustawy, bądź w ciągu trzech i czterech miesięcy od jej ogłoszenia. Część zmian miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Autor:  Joanna Łapińska   –  Specjalista ds. Podatków w Grupie SWGK (dawniej HLB  Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.