slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Podatek u źródła a umowy mieszane < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Podatek u źródła a umowy mieszane

 Konieczność pobrania podatku u źródła jest nałożona na przedsiębiorców w wielu sytuacjach. Co do zasady bowiem, to przedsiębiorca jako podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia za świadczone na jego rzecz usługi lub udzielone przez zagraniczne podmioty licencje winien, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w odpowiedniej kwocie. W praktyce najwięcej problemów sprawia podatnikom kwestia rozliczenia umów licencyjnych, w szczególności tzw. umów mieszanych w których obok licencji nabywane są usługi z nią związane.

Przykładowo, firma zawarła z kontrahentem z USA kompleksową umowę, której przedmiotem było dostarczenie sprzętu i oprogramowania, zapewnienie wstępnego szkolenia, udzielenia licencji (niewyłącznej i nieprzenaszalnej) na korzystanie z udostępnionego oprogramowania i zapewnienie bieżącego i niezakłóconego dostępu do systemu zakupionego systemu. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się przedsiębiorca, aby prawidłowo rozliczyć taką transakcję?

 

Zadbaj o certyfikat

W niektórych przypadkach ustawodawca przewidział brak konieczności poboru podatku w formie ryczałtowej. Przepisy polskich ustaw stosuje się bowiem z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe jednakże tylko pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ustawy CIT). Podatnik jako płatnik nie będzie miał obowiązku poboru podatku u źródła jeżeli stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskaże, iż podatek może być pobierany tylko w państwie rezydencji podmiotu uzyskującego przychód, a podatnik będzie posiadać certyfikat rezydencji tego podmiotu poświadczający miejsce rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska.

 

Co mówi umowa

W odniesieniu do wskazanego na wstępie przykładu, z uwagi iż świadczeniodawcą jest podmiot amerykański, właściwe dla rozstrzygnięcia o sposobie opodatkowania przychodu uzyskanego przez kontrahenta Spółki będą zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a USA.

W stosunku do usług informatycznych powyższa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju należności w żaden szczególny sposób. Z tego względu należy je sklasyfikować jako zyski przedsiębiorstwa. Dla tego rodzaju przychodów (przy założeniu, iż nie są one uzyskiwane za pośrednictwem zakładu położonego w państwie źródła przychodów tzn. przy założeniu, iż kontrahent amerykański nie posiada na terytorium Polski zakładu) przepisy przewidują opodatkowanie wyłącznie w państwie rezydencji danego podatnika. Zgodnie zatem z umową powyższe przychody podlegają co do zasady opodatkowaniu wyłącznie w USA (państwie rezydencji podatnika uzyskującego te przychody).

 

Licencje, czyli co

Zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy termin „należności licencyjne" oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami. Umowa przewiduje pobór podatku u źródła od należności licencyjnych w wysokości 10%.

 

Dylemat interpretacyjny

Kwestia poboru podatku u źródła od należności za oprogramowanie komputerowe wzbudza liczne wątpliwości w praktyce organów podatkowych oraz sadów administracyjnych. Istnieją liczne wyroki sądów, które wskazują iż podatek u źródła może być jedynie pobrany w sytuacji gdy właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wyraźnie będzie przewidywała zaliczenie płatności za korzystanie z oprogramowania komputerowego do należności licencyjnych. W analizowanej umowie brak jest bezpośredniego wskazania, iż płatności za oprogramowanie komputerowe powinny być klasyfikowane jako należności licencyjne. Prezentowany powyżej pogląd wydaje się być prawidłowy.

Niemniej jednak takie stanowisko może być kwestionowane przez organy podatkowe, które zasadniczo twierdzą, iż płatności za programy komputerowe powinny być klasyfikowane jako należności licencyjne.

 

Podatnik może zdecydować

Niestety nieliczne rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz sądów uniemożliwiają udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie postępowanie jest najlepsze w sytuacji nabycia licencji mieszanej. Wydaje się jednak, iż można wskazać na dwa warianty:

1)      przyjęcie, iż wiodący charakter w umowie ma świadczenie usług polegające na zapewnienie bieżącego i niezakłóconego dostępu do systemu. Natomiast, pozostałe elementy umowy mają jedynie charakter czynności pomocniczych, ewentualnie o znikomym znaczeniu dla całości wynagrodzenia.

2)      wskazanie, iż w umowie występuje równocześnie płatności za świadczenie usług oraz płatności za oprogramowanie komputerowe.

W wariancie 1 całość wynagrodzenia będzie traktowana jako zapłata za świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu jedynie w USA bez konieczności poboru podatku u źródła.

W wariancie 2, należności za oprogramowanie komputerowe nie powinno podlegać podatkowi u źródła w Polsce. Niemniej jednak należy podkreślić, iż powyższe zagadnienie jest niejednolicie rozstrzygane w praktyce. Natomiast płatność za świadczenie usług wywołuje konsekwencje podatkowe jak wskazane w wariancie 1

Zarówno wariant 1 jak i wariant 2 wymagałyby jednak uzyskania potwierdzenia stanowiska poprzez uzyskanie w tym zakresie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Autor: Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.