slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Podatek u źródła od usług marketingowych < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Podatek u źródła od usług marketingowych

Usługi o charakterze marketingowym są obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów usług. Pozwalają bowiem przedsiębiorcy na pozyskanie nowych kontrahentów i rozszerzenie rynków zbytu. Nierzadko zdarza się, iż usługi te nabywane są od podmiotów zagranicznych. Czy w takich przypadkach na przedsiębiorcy ciążą obowiązki w zakresie poboru podatku u źródła?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, opodatkowanie podatkiem dochodowym osób mających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, z tytułu przychodów uzyskanych przez te osoby na terytorium Polski z m.in. świadczeń doradczych, usług badania rynku, usług reklamowych czy usług o podobnym charakterze, co do zasady pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w powyższym przepisie nie uzależnił opodatkowania świadczeń wymienionych w art. 21 updop od faktu, czy są one wykonywane na terytorium Polski. Wskazał jedynie, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane w Polsce.

Dla ustalenia zasad opodatkowania, zasadnicze znaczenie będzie mieć zatem ustalenie miejsca, w którym usługa lub świadczenie wywołała skutek w postaci powstania lub powiększenia przychodów u odbiorcy usługi lub świadczenia. Jeżeli skutek ten nastąpił w Polsce, to także przychód uzyskany przez podmiot świadczący usługi winien być opodatkowany w Polsce. Tak też wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 kwietnia 2010 r. sygn. IBPBI/2/423-207/10/MO: „O źródle przychodów położonych w Polsce można mówić wtedy, gdy:

–      takie źródło przychodów trwale związane jest z terytorium Polski lub

–      źródłem przychodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów.

Zatem, gdy polski podmiot wykorzystuje usługi zagranicznego kontrahenta mieszczące się w zakresie art. 21 updop, to miejsce uzyskania przychodu należy zawsze łączyć – z uwagi na niematerialny charakter świadczonych usług – z siedzibą lub miejscem zamieszkania beneficjenta tych świadczeń”.

Trzeba jednak pamiętać, iż przepis art. 21 ust. 2 updop znajduje zastosowanie z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy międzynarodowej albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest udokumentowanie miejsca siedziby podatnika (usługodawcy) do celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 updop).

Płatnik powinien dysponować uzyskanym od podatnika certyfikatem, przy czym ustawodawca nie określa, w którym momencie dokument powinien się znaleźć w dyspozycji płatnika- wystarczającym będzie posiadanie potwierdzenia, że w momencie dokonywania wypłaty beneficjent środków był dla celów podatkowych rezydentem danego kraju. Nieistotna jest zatem data otrzymania takiego certyfikatu.

W większości przypadków przychody z wykonywania usług marketingowych będą sklasyfikowane przez umowy międzynarodowe jako zyski przedsiębiorstw. Co do zasady, zyski przedsiębiorstwa będą opodatkowane w państwie, w którym to przedsiębiorstwo ma siedzibę, chyba że prowadzi ono działalność w drugim z umawiających się państw przez położony tam zakład. W tym ostatnim przypadku zyski mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Usługi marketingowe wykonane przez zagranicznego zleceniobiorcę co do zasady nie będą zatem w Polsce podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym u źródła, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Polsce przez położony tu zakład.

Przypisanie przychodów w części zakładowi przedsiębiorcy zagranicznego oznacza jednak w praktyce brak obowiązku rozliczenia podatku u źródła przez przedsiębiorcę. Podatek ten podlega bowiem rozliczeniu bezpośrednio przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jako dochód z działalności gospodarczej zakładu. W takiej sytuacji, odbiorca usługi powinien przedłożyć własny certyfikat rezydencji wraz z pisemnym oświadczeniem, iż należności z tytułu umowy są związane z działalnością jego zakładu położonego w Polsce.

Autor: Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.