slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Uprzednie porozumienia cenowe < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Podmioty powiązane - Uprzednie porozumienia cenowe

Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane co do zasady stosować ceny rynkowe - ustalona cena powinna odpowiadać cenie, którą zapłaciłby kontrahent zewnętrzny, któremu nie można przypisać charakteru podmiotu powiązanego.  Stosowanie cen transferowych jest obowiązkiem wszystkich podmiotów powiązanych. W procesie ich ustalania czyha na podatnika jednakże wiele niebezpieczeństw związanych głównie z ryzykiem ich zakwestionowania przez organy podatkowe. Jest to czynnik negatywnie wpływający na całokształt działalności przedsiębiorcy - pozostaje on bowiem niejako w niewiedzy czy jego sposób postępowania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji podatkowych.

Z uwagi, iż rozwój techniki spowodował również intensyfikację procesów globalizacyjnych i wzrost liczby sytuacji, w których występują ryzyka związane z cenami transferowymi, znaczna część organów ustawodawczych poszczególnych państw zdecydowała się na wprowadzenie tzw. porozumień cenowych. Jest to rozwiązanie zasługujące na uwagę, gdyż, pomimo znacznych wymogów formalnych i związanych z nimi wysokich kosztów, pozwala na eliminację zagrożeń podatkowych w zakresie zastosowania niewłaściwej ceny transakcyjnej i tym samym zapewnia stabilność w planowaniu transakcji, co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców u których transakcje z podmiotami powiązanymi są na porządku dziennym. Zawarcie takich porozumień w odniesieniu do transakcji zawieranych regularnie bądź do transakcji sporadycznych, lecz o znacznej wartości, pozwoli na efektywne wyeliminowanie zarzutu, iż przedsiębiorca, poprzez stosowanie polityki przerzucania dochodów w sposób nadużywający prawa, dąży do zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Umowa z organem podatkowym

Tzw. uprzednie porozumienia cenowe można określić jako umowę zawieraną pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym w sprawie ustalania cen transferowych przed dokonaniem transakcji, której warunki określane są w tym porozumieniu. Podatnik wspólnie z organem podatkowym określa metody i zasady według których w danym okresie będą ustalane ceny transferowe. W Polsce zawieranie porozumień cenowych możliwe jest od 2006r., na mocy znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej.

Na mocy Ordynacji, w polskim porządku prawnym możemy wyróżnić trzy rodzaje porozumień cenowych:

1. jednostronne - Minister Finansów, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy:

  • powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub
  • podmiotem powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym  lub
  • podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym.

2. dwustronne- Minister Finansów, na wniosek podmiotu krajowego i po uzyskaniu zgody władz podatkowych właściwych dla podmiotu zagranicznego powiązanego z wnioskodawcą, uzna prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy tymi podatnikami,

3. wielostronne- dotyczy podmiotów zagranicznych z więcej niż jednego kraju, przy czym do jego zawarcia konieczna jest zgoda władz podatkowych, właściwych dla tych podmiotów zagranicznych, z którymi ma być zawarta transakcja.

Na wniosek

Pierwszym krokiem do zawarcia porozumienia jest złożenie wniosku, który zgodnie z art. 20f Ordynacji powinien zawierać m.in. propozycję stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, rodzaj, przedmiot i wartość transakcji czy też dane dotyczące sytuacji gospodarczej w branży, w której wnioskodawca prowadzi działalność.

Warto zwrócić uwagę, iż podatnik każdorazowo powinien dokonywać analizy opłacalności wszczęcia procedury zawarcia porozumienia. Wniosek o zawarcie porozumienia oraz wniosek o przedłużenie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia podlega bowiem opłacie, która powinna zostać uiszczona w  terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość opłaty wynosi zasadniczo 1% wartości transakcji, która jest przedmiotem porozumienia, jednakże ustalona została jednocześnie maksymalna i minimalna wysokość opłaty, w zależności od rodzaju porozumienia.

Negocjacje

Następnym etapem procedury zawarcia porozumienia jest zazwyczaj spotkanie uzgodnieniowe pomiędzy przedsiębiorcą a przedstawicielem Ministerstwa Finansów z którego sporządzany jest protokół. Na spotkaniu ustalane są szczegóły i wyjaśniane są wątpliwości dotyczące informacji podanych we wniosku. Po zakończeniu tego etapu zostaje wydana decyzja, która wskazuje m.in. ustaloną przez strony metodę ustalania cen dla danej transakcji, algorytm kalkulacji ceny czy też inne reguły stosowania metody. Określa również termin obowiązywania decyzji a także inne istotne warunki będące podstawą stosowania wybranej metody.

Wygaśnięcie decyzji w przypadku nieprzestrzegania warunków

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dotrzymuje warunków określonych w decyzji w odniesieniu do rodzaju czy przedmiotu transakcji, stosowanej metody czy innych istotnych reguł mających znaczenie dla ustalenia ceny transakcyjnej, Minister Finansów stwierdza wygaśnięcie decyzji. W praktyce oznacza to, iż organy administracji podatkowej sprawują bieżącą kontrolę nad wykonaniem porozumień, monitorując czy przedsiębiorca wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. W przypadku stwierdzenia, iż narusza on warunki decyzji, zostaje wydana decyzja, która stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie porozumienia, skuteczna od dnia doręczenia decyzji której wygaśnięcie stwierdza.

Autor:  Hanna Kozłowska   –  Doradca Podatkowy współpracująca z Grupą SWGK (dawniej HLB  Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.