slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Posiadanie zależnego pełnomocnika przesądza o istnieniu zakładu < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Posiadanie zależnego pełnomocnika przesądza o istnieniu zakładu

Jeżeli osoba fizyczna działająca jako pełnomocnik firmy ma charakter zależnego przedstawiciela, to jego działalność winna być uznana za tworzącą zakład, co spowoduje konieczność opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem tego zakładu.  

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 lipca 2011r., IPPB5/423-426/11-6/PS.

 

Stan faktyczny

Spółka z siedzibą w Szwajcarii, wskazując, iż jest od 1 kwietnia 2011r. zarejestrowana dla celów VAT w Polsce i posiada miejsce stałego prowadzenia działalności w Polsce dla potrzeb tego podatku wskazała jednocześnie, że nie posiada w naszym kraju zarządu, filii, ani biura. Spółka przywozi towar ze swojego magazynu w Szwajcarii do magazynu w Polsce, z którego prowadzona jest dystrybucja towarów, posiada w Polsce placówkę wyposażoną w zaplecze techniczne, komputer, telefon, internet i pracownika do obsługi logistycznej działalności, która odpowiedzialna jest m.in. za kontakty z lokalnymi firmami spedycyjnymi. Wskazała także, iż zawarła umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności (prowadzenie działań marketingowych, sprzedaży produktów firmy, wyszukiwanie nowych klientów, opieka nad klientami itp.). Osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu spółki (jest uprawniona do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z jej działalnością) i ma obowiązek działać zgodnie z instrukcjami podatnika zaś odpowiedzialność za jej działania spoczywa na spółce.

 

Pytanie do fiskusa

Spółka powzięła wątpliwość, czy posiadając w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności dla potrzeb podatku VAT będzie także zobowiązana do opodatkowania zysków osiąganych w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych. W praktyce zatem, kluczową kwestią stało się ustalenie, czy można uznać, że spółka posiada w Polsce zakład w rozumieniu polsko- szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli bowiem przedsiębiorstwo wykonuje działalność przez zakład, to jego zyski są opodatkowane w Polsce w zakresie, w jakim mogą być przypisane zakładowi.

 

Przesłanki pozytywne…

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Z kolei w myśl art. 5 ust. 2 i 3, określenie "zakładu" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych, a także plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, gdy trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

 

… i negatywne

A co nie jest zakładem w rozumieniu umowy? Wskazuje na to ust. 4 art. 5 wymieniając rodzaje działalności nieuznawane za zakład, nawet jeśli przedsiębiorca wykorzystuje do tej działalności stałą placówkę. Warunkiem jest jednak, aby działalność ta miała jedynie pomocniczy i przygotowawczy charakter. Problem w tym, iż czasami w praktyce trudno rozróżnić, czy w danym przypadku prowadzone działania będą miały jedynie subsydiarny charakter. Spółka, wskazując na trudności w interpretacji takich sytuacji podniosła, że w jej przypadku działania wykonywane przez placówkę nie stanowią samoistnej działalności i mają sens gospodarczy jedynie w powiązaniu z pozostałą działalnością spółki, co powoduje, że nie będzie jej można uznać za zakład.

 

Co na to fiskus?

Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem podatnika. Przyznała co prawda, że czynności wykonywane na terenie Polski za pośrednictwem stałej placówki mają przygotowawczy i pomocniczy charakter, wskazała jednak na art. 5 ust. 5 umowy polsko-szwajcarskiej, który stanowi, iż  jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela  działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to  posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu.

 

Przedstawiciel niezależny…

Zakład można zatem stworzyć także poprzez ustanowienie zależnego przedstawiciela. Co rozumieć pod tym pojęciem? Organ wskazał, że niezależność osoby w stosunku do przedsiębiorstwa, które ona reprezentuje, zależy od zakresu jej zobowiązań wobec przedsiębiorstwa. Jeżeli prowadzona przez nią działalność handlowa jest poddana szczegółowym instrukcjom to taka osoba nie może być uznana za niezależną od przedsiębiorstwa. Inne ważne kryterium polega na tym, czy ryzyko przedsiębiorcy ponosi ta osoba czy przedsiębiorstwo, które ona reprezentuje. Zatem przedstawiciel jest niezależny, jeżeli nie jest związany poleceniami i dyrektywami reprezentowanego przedsiębiorstwa, a także nie pozostaje w osobistym stosunku zależności. Kto podlega szczegółowym instrukcjom nie może ponosić ryzyka gospodarczego za czynności, na które nie ma wpływu.

 

… i zależny

Z kolei za zależnego przedstawiciela organ uznał osobę, której uprawnienia lub charakter jej czynności angażują przedsiębiorstwo w działalność gospodarczą w określonym zakresie na obszarze danego państwa. Nie jest zwykle zależnym przedstawicielem inny przedsiębiorca, chyba że jest podporządkowany pod względem gospodarczym (np. gdy jego działalność oparta jest wyłącznie o zlecenia od tego przedsiębiorstwa). Przedstawiciel w takiej sytuacji zdany jest ekonomicznie tylko na jednego przedsiębiorcę. W rezultacie działalność na rzecz tylko jednego przedsiębiorcy przez cały okres działalności lub w długim zakresie determinuje status zależnego przedstawiciela.

 

Nie tylko stała placówka ma znaczenie

Interpretacja jest dość istotna dla przedsiębiorców. Wskazuje bowiem, że zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tzw. zależnego przedstawiciela- podmiotu działającego w Polsce w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa.  Trzeba zwrócić uwagę, iż, jak podniesiono w interpretacji, wobec braku zakładu w sensie przedmiotowym (stałej placówki) należy badać ustanowienie zakładu pod kątem działalności przedstawiciela przedsiębiorstwa, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna.  Znaczenie ma zatem nie tylko posiadanie stałej placówki, ale też zależnego przedstawiciela. Dlatego też przedsiębiorcy ustalając miejsce opodatkowania  powinni rozważyć, czy w danym przypadku działalność nie będzie prowadzona przez osobę której można przypisać taki status. Może to bowiem całkowicie zmienić miejsce w którym należy odprowadzić podatek dochodowy.

Autor: Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.