slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Ceny transakcyjne (transferowe)

Cena transferowa to cena, która jest stosowana w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych (stąd też jej inna nazwa: cena transakcyjna).

Samo pojęcie cen transakcyjnych pojawiło się w literaturze naukowej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a za twórcę tego pojęcia jest uważany Jack Hirshleifer. Termin jest odpowiednikiem anglojęzycznego terminu „transfer pricing” i jest używany w rachunkowości zarządczej na określenie charakterystycznego rodzaju wewnętrznych cen rozliczeniowych
w ramach zróżnicowanych konglomeratów gospodarczych.

Zgodnie z wytycznymi OECD z 1995 roku w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, ceny transakcyjne są cenami, po których dany podmiot przekazuje towary oraz dobra niematerialne bądź też świadczy usługi powiązanym podmiotom.

Ceny transferowe mogą być analizowane z kilku różnych perspektyw:

  • rachunkowej, czyli z punktu widzenia jednostkowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • zarządczej, związanej z zarządzaniem centrami kosztów oraz centrami zysków,
  • podatkowej, z punktu widzenia obowiązujących przepisów podatkowych (podatki dochodowe).

Każda z wyżej zaprezentowanych perspektyw ma odmienne cele oraz metodologie (w tym między innymi definicje podmiotów powiązanych), ale tylko perspektywa podatkowa jest tą właściwą, w ramach której ceny transferowe mogą być analizowane oraz korygowane przez zewnętrzne podmioty (władze skarbowe).

Ceny transakcyjne a prawo podatkowe

Zagadnienie cen transakcyjnych stanowi jeden z istotniejszych elementów prawa podatkowego i mieści się w tematyce opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
i fizycznych.

Ceny transferowe mają znacznie więcej wspólnego z ekonomią niż z prawem oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi, ponieważ:

  • polskie prawo podatkowe regulujące kwestię cen transakcyjnych jest dość ograniczone i bazuje przede wszystkim na pojęciach ekonomicznych, między innymi takich, jak wskaźniki finansowe,
  • analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga zidentyfikowania ekonomicznie ważnych funkcji, aktywów, kosztów oraz ryzyk,
  • ustalenie oraz zweryfikowanie cen transferowych zawiera się w obrębie przepisów, które są ogólne, a ich zastosowanie wymaga od podmiotów posiadania fachowej wiedzy ekonomicznej.

Ceny transakcyjne mają znaczenie zarówno dla podatników, jak również dla administracji podatkowych, gdyż określają one w dużej mierze dochody i wydatki i co za tym idzie również zyski obciążone opodatkowaniem podmiotów powiązanych podlegających odrębnym organom podatkowym.

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz złożenie CIT TP, PIT TP a także oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych – projekt rozporządzenia Ministerstwo Finansów...

czytaj całość >

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje poselskie w sprawie cen transferowych Ministerstwo Finansów w dniu 7 lutego 2018 roku udzieliło odpowiedzi na 2 interpelacje poselskie (nr 18590 i 18591) dotyczące r...

czytaj całość >

Utworzenie Forum do spraw Cen Transferowych – plany Krajowej Administracji Skarbowej Szef krajowej Administracji Skarbowej planuje utworzenie Forum do spraw Cen Transferowych. Forum ma mieć charakter platformy dysk...

czytaj całość >

Uproszczona procedura APA dla usług niematerialnych objętych limitem w zakresie kosztów uzyskania przychodów Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, resort planuje modyfikacj...

czytaj całość >

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych 24 stycznia 2018 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DCT.8201....

czytaj całość >

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ust...

czytaj całość >

Planowane zmiany w zakresie CIT i PIT Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uchwaloną przez Sejm 26 czerwca 2014r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizy...

czytaj całość >

Uprzednie porozumienia cenowe

01.09.2014, 08:56

Podmioty powiązane - Uprzednie porozumienia cenowe Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane co do zasady stosować ceny rynkowe - ustalona cena powinna odpowiadać cenie, którą zapłaciłby kontrahen...

czytaj całość >

Podmioty powiązane - Uprzednie porozumienia cenowe Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane co do zasady stosować ceny rynkowe - ustalona cena powinna odpowiadać cenie, którą zapłaciłby kontrahen...

czytaj całość >

Ceny transferowe – efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym w grupach kapitałowych Zapobieganie uszczupleniom dochodów podatkowych państwa jest radycyjnie jednym z kluczowych zadań fiskusa. Obszar zagadnień związa...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.