slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Ceny transakcyjne (transferowe)

Cena transferowa to cena, która jest stosowana w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych (stąd też jej inna nazwa: cena transakcyjna).

Samo pojęcie cen transakcyjnych pojawiło się w literaturze naukowej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a za twórcę tego pojęcia jest uważany Jack Hirshleifer. Termin jest odpowiednikiem anglojęzycznego terminu „transfer pricing” i jest używany w rachunkowości zarządczej na określenie charakterystycznego rodzaju wewnętrznych cen rozliczeniowych
w ramach zróżnicowanych konglomeratów gospodarczych.

Zgodnie z wytycznymi OECD z 1995 roku w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, ceny transakcyjne są cenami, po których dany podmiot przekazuje towary oraz dobra niematerialne bądź też świadczy usługi powiązanym podmiotom.

Ceny transferowe mogą być analizowane z kilku różnych perspektyw:

  • rachunkowej, czyli z punktu widzenia jednostkowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • zarządczej, związanej z zarządzaniem centrami kosztów oraz centrami zysków,
  • podatkowej, z punktu widzenia obowiązujących przepisów podatkowych (podatki dochodowe).

Każda z wyżej zaprezentowanych perspektyw ma odmienne cele oraz metodologie (w tym między innymi definicje podmiotów powiązanych), ale tylko perspektywa podatkowa jest tą właściwą, w ramach której ceny transferowe mogą być analizowane oraz korygowane przez zewnętrzne podmioty (władze skarbowe).

Ceny transakcyjne a prawo podatkowe

Zagadnienie cen transakcyjnych stanowi jeden z istotniejszych elementów prawa podatkowego i mieści się w tematyce opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
i fizycznych.

Ceny transferowe mają znacznie więcej wspólnego z ekonomią niż z prawem oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi, ponieważ:

  • polskie prawo podatkowe regulujące kwestię cen transakcyjnych jest dość ograniczone i bazuje przede wszystkim na pojęciach ekonomicznych, między innymi takich, jak wskaźniki finansowe,
  • analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga zidentyfikowania ekonomicznie ważnych funkcji, aktywów, kosztów oraz ryzyk,
  • ustalenie oraz zweryfikowanie cen transferowych zawiera się w obrębie przepisów, które są ogólne, a ich zastosowanie wymaga od podmiotów posiadania fachowej wiedzy ekonomicznej.

Ceny transakcyjne mają znaczenie zarówno dla podatników, jak również dla administracji podatkowych, gdyż określają one w dużej mierze dochody i wydatki i co za tym idzie również zyski obciążone opodatkowaniem podmiotów powiązanych podlegających odrębnym organom podatkowym.

Mija właśnie dziewiąty rok obowiązywania przepisów nakładają­cych na polskich podatników obowiązek sporządzania doku­mentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązany­mi. Nadal jednak świadomość wagi i złoż...

czytaj całość >

Ceny transferowe – Analiza porównawcza jako podstawowe narządzie wykorzystywane w procesie sporządzania dokumentacji podatkowych Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz s...

czytaj całość >

Funkcjonowanie i istota grup kapitałowych   Wartość dodana funkcjonowania grup kapitałowych Odpowiedź na pytanie jakie wartości dodane niesie dla przedsiębiorców tworzenie grup kapitałowych rozumianych jako organ...

czytaj całość >

Identyfikacja zagadnienia Podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowych na gruncie przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 9a, 11 i 19) oraz Ustawy o podatku dochodo...

czytaj całość >

Ceny  transferowe- zmiany w przepisach  Od niedawna obowiązują nowe przepisy w zakresie zasad określania cen transferowych będące konsekwencją konieczności dopracownia wytycznych OECD w sprawie cen transferowych or...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.