slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Ceny transferowe i podmioty powiązane < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Problematyka cen transferowych oraz podmiotów powiązanych jest zaliczana w dzisiejszym świecie do najważniejszych zagadnień podatkowych, mających istotne znaczenie zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych oraz budżetów poszczególnych krajów.

Wartość transakcji zawieranych w obrocie gospodarczym może być uwarunkowana przez szereg różnego rodzaju czynników obiektywnych (takich, jak na przykład współzależność podaży i popytu), jak również mogą mieć na nie znaczenie bodźce wywierane przez podmioty dominujące w międzynarodowej gospodarce, podmioty powiązane wpływające na procesy decyzyjne podejmowane w jednostkach zależnych.

Spółkami, czy też podmiotami powiązanymi, określa się przedsiębiorstwa, w których dominacja jednego jest wynikiem relacji własnościowych, sprawowania kontroli, podejmowania decyzji zarządczych, powiązań rodzinnych oraz  powiązań gospodarczych. W wyniku tego rodzaju zależności, w mniejszym lub większym stopniu mogą zostać narzucone warunki zawieranych transakcji gospodarczych, w wyniku których może nastąpić zróżnicowanie:

  • warunków zapłaty,
  • jakości przedmiotu transakcji,
  • poziomu ustalanych cen, jako ekwiwalentu świadczonych usług.

Elementarnym kierunkiem działań podmiotów powiązanych, starających się uniknąć zarzutu organów podatkowych stosowania nierynkowych cen transferowych, powinna być w pełni przemyślana polityka podatkowa, uwzględniająca wytyczne co do sposobu sporządzania dokumentacji podatkowych, dając możliwość uniknięcia ryzyka oszacowania dochodu.

Każdy organ podatkowy ma możliwość dokładnego zbadania, czy ustalone przez podmioty powiązane ceny transferowe odpowiadają obowiązującym cenom rynkowym. W sytuacji, gdyby okazało się, że są one niższe od rynkowych i prowadzą do obniżenia należności podatkowej, to organ ma możliwość ustalenia jako podstawy opodatkowania dochodu hipotetycznego (w miejsce dochodu rzeczywiście osiągniętego przez podatnika dokonującego transakcji z podmiotem powiązanym).

Jak określać limity cen transferowych między podmiotami powiązanymi?

Zgodnie z zasadami prawa, obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowej obejmuje transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi, których łączna kwota bądź jej równowartość przekroczy:

  • 100 000 euro – gdy wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego należącego do strony transakcji,
  • 30 000 euro – kiedy są świadczone usługi, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych,
  • 20 000 euro – w przypadku transakcji z podmiotami mającymi siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarządu w państwie stosującym tzw. szkodliwą konkurencję podatkową,
  • 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wkładów wniesionych przez wspólników przekracza kwotę w wysokości 50 000 euro. Natomiast
w przypadku umowy spółki, która nie jest osobą prawną, obowiązek ten obejmuje umowy, w których całkowita wartość wniesionych wkładów jest większa niż 20 000 euro.

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.