slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

W przepisach prawa polskiego brak jest regulacji co do wzorca dokumentacji podatkowej podmiotów powiązanych. Ustawodawstwo określa jedynie minimalne wymagania co do treści, natomiast co do pozostałych jej elementów podatnikom zostało pozostawione prawo wyboru.

Prawidłowo sporządzona dokumentacja podmiotów powiązanych powinna obligatoryjnie składać się z takich elementów, jak:

  • funkcje (uwzględniające użyte aktywa i podejmowane ryzyko) pełnione przez uczestników transakcji,
  • koszty związane z transakcją oraz warunki jej zapłaty,
  • metoda i sposób kalkulacji zysków,
  • cena przedmiotu transakcji,
  • inne czynniki mające wpływ na wartość przedmiotu transakcji,
  • oczekiwane korzyści w przypadku świadczeń o charakterze niematerialnym.
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach (w przypadku, kiedy na transakcje z podmiotami powiązanymi miała wpływ określona strategia),

Dokumentacja podmiotów powiązanych – co grozi za jej brak?

Pomimo tego, iż przepisy prawa polskiego nie wskazują, w jakim terminie podatnik ma sporządzić dokumentację podmiotów powiązanych (precyzują jedynie termin, w jakim należy ją dostarczyć), to organy podatkowe przewidują dotkliwe sankcje dla podatników, którzy nie dopełnią tego obowiązku.

Jeżeli z powodu nierynkowych warunków współpracy, organ podatkowy dokona doszacowania dochodu, a podatnik nie przedstawi sporządzonej na czas dokumentacji, wówczas urzędnicy mogą zastosować do doszacowanego dochodu stawkę podatku 50% (stanowi ona sankcję, która zastępuje zobowiązanie podatkowe powstałe na zasadach ogólnych w stosunku do oszacowanego dochodu w trybie art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.).

Sporządzona na czas i przekazana organowi dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych chroni więc przed stawką sankcyjną. Pamiętać należy jednak, że dokumentacja podatkowa sporządzona nieprawidłowo lub niekompletna może przyczynić się do zastosowania stawki sankcyjnej, dlatego tak ważne jest zachowanie wszelkich wytycznych.

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.