slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Sprawdź swoje ryzyko kontroli cen transferowych Już 2357 podmiotów wzięło udział w naszej anonimowej ankiecie!

Przeprowadzasz transakcje z podmiotami powiązanymi?
Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź swoje ryzyko kontroli cen transferowych!*
Ankieta jest całkowicie anonimowa!

Czy rentowność twojego podmiotu jest niższa w porównaniu do branży?

Czy rentowność twojego podmiotu jest niższa w porównaniu do podmiotów powiązanych?

Czy w ostatnich latach twój podmiot stale lub często wykazywał straty podatkowe?

Czy twój podmiot realizuje istotne pod względem wartości transakcje zakupowe z podmiotami z rajów podatkowych?

Czy twój podmiot zawiera usługowe transakcje z podmiotami powiązanymi, w szczególności w zakresie licencji, opłat za zarządzanie, usług koncernowych (wspólnych), udostępniania wartości niematerialnych i prawnych?

Czy poziom oprocentowania od zadłużenia wobec podmiotów powiązanych (zarówno od pożyczek, jak i zaległości płatniczych) kształtuje się na poziomie znacznie wyższym niż rynkowe?

Czy twój podmiot udziela lub otrzymuje nieodpłatne poręczenia od podmiotów powiązanych?

Czy w ostatnich latach przeprowadzono w twoim podmiocie lub grupie restrukturyzację (rozumianą jako przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów, lub ryzyk)?

Czy w ostatnich latach twój podmiot dokonywał istotnych korekt w deklaracjach podatkowych?

*Ankieta ma charakter poglądowy. Właściciel serwisu DokumentacjePodatkowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o jej wyniki. Aby precyzyjnie oszacować swój poziom ryzyka, przeprowadź audyt cen transferowych. W tym celu skontaktuj się z nami

Obliczenie ryzyka kontroli cen transferowych Obliczenie ryzyka kontroli cen transferowych
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.